پیستون پیکاپ

پیستون :

این قطعه ، عمل رفت و برگشت رادرون سیلندر موتور انجام می دهد

که منجر به تراکم مخلوط سوخت و هوا می شود

و این مخلوط را برای فرآیند احتراق آماده می سازد .

 

خرابی های پیستون :

ذوب شدگی پیستون

ترک خوردگی پیستون

فرسایش شعاعی پیستون

خرابی های رینگ

پیستون پیکاپ

 

پیستون پیکاپ

انواع محصولات پیستون :

پیستون STD پیکاپ اصلی نیسان موتور (ژاپن)